ประชุมทีมวิทยากรการอบรมพัฒนาศักภาพเครือข่ายนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564