ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 11 และศูนย์อนามัยที่ 12 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564