ประชุมความพร้อมผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักวิชาการ ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564