ประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ วันที่ 20 ตุลาคม 2565