การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24 มกราคม 2565