ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA RC)
สถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2565 และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2565


ใบประชาสัมพันธ์ฉบับเต็ม(PDF)
หนังสือขออนุมัติโครงการ
กำหนดการ(PDF)
แบบฟอร์มลงทะเบียน
ลิงค์ลงทะเบียนแบบออนไลน์
***หมายเหตุ : อัตราค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าปฏิบัติการในพื้นที่