การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพครั้งที่ 1/2564
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม สนส.ม.อ. 1405 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และห้องประชุมออนไลน์ https://zoom.us/j/9019029102