ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิชาการ ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุชน 2 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
และผ่านระบบ Application Zoom