ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดระนอง วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง และระบบออนไลน์

ประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดระนอง
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
ณ ห้องประชุมโกมาชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง และระบบออนไลน์