ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกรอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนานโยบายสาธารณะ
ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องประชุม 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา