การประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนา Platform HIA (กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

การประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนา Platform HIA
(กรมควบคุมโรคและกรมอนามัย)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องประชุมสุชน 3 ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี (ผ่านระบบ Application Zoom)


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

• ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• นางสาวซูวารี มอซู สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• นางสาวสุวิชา ทวีสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• นางสาวประไพพรรณ นำพันธุ์วิวัฒน์ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
• นางสาวพนิตา เจริญสุข กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย