ประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนา Platform HIA ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

ประชุมเพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนา Platform HIA
ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมสุชน 2 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี
(ผ่านระบบ Application Zoom)


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

• ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• นางสาวซูวารี มอซู สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• นางสาวอิสรา มิตรช่วยรอด สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
• นางสาวสุวิชา ทวีสุข สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
• นางพรรณนิภา สืบสิงห์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม