การประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.

การประชุมเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น.
ผ่านระบบ Application Zoom