ถอดบทเรียนหลักสูตร HIA online เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

ถอดบทเรียนหลักสูตร HIA online
เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ 8 ตุลาคม 2563
ผ่านระบบอนไลน์ (zoom)