การประชุม คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี 2562 วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

การประชุม คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 1401 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่