สรุปผลการประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชน และข้อเสนอเชิงนโยบายในการทายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวชุมชนอันดามัน

เอกสาร (ร่าง) การประเมินผลกระทบจากการท่องเที่ยวชุมชน