ประกาศเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที 11-15 มกราคม 2564

เลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที 11-15 มกราคม 2564 อย่างไม่มีกำหนด