การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ
ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม สนส.ม.อ. 1405 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอบรมแบบออนไลน์

วิทยากรโดย รศ.ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ และผศ.ดร.สมเกียรติยศ วรเดช