ประชุมเครือข่ายนักวิชาการ เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

ประชุมเครือข่ายนักวิชาการ
เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563
ณ ห้องประชุม สนส.มอ. 1401 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และประชุมออนไลน์