ประชุมคณะทำงานโครงการ “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ประชุมคณะทำงานโครงการ “การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
ห้องประชุมสถาบันนโยบายสาธารณะ 1405 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC 1)
และระบบออนไลน์ zoom


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.1 ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.2 ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (zoom)
1.3 ดร.เพ็ญ สุขมาก สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.4 ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.5 ดร.ซอฟียะห์ นิมะ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.6 น.ส.สุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1.7 น.ส.อิสรา มิตรช่วยรอด สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์