รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

สถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
(Health Impact Assessment Research Center : HIA)
สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.)
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ปิดการทะเบียนออนไลน์