ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563

ประชุมวางแผนการดำเนินงานการประเมินผลกระทบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม สนส. ม.อ. 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา