การประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการ ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2563

การประยุกต์ใช้ HIA เพื่อการประเมินโครงการ
ศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2563
ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ลิงค์ดาวน์โหลดกำหนดการ