หลักสูตร HIA online เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2563)

หลักสูตร HIA online
เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2563)

กำหนดการ online HIA

การอบรมเชิงปฏิบัติการ HIA online (Module 1)

 1. หัวข้อการเรียนการสอนประกอบด้วย
  • กรอบแนวคิดเรื่องสุขภาพ
  • ปัจจัยกำหนดสุขภาพ
  • ระดับผลกระทบทางสุขภาพ (บุคคล ครอบครัว ชุมชน สาธารณะ)
  • IA system EIA/EHIA/SEA /HIA

  วิทยากร: ดร.เพ็ญ สุขมาก
  DOH HIA

 2. หัวข้อการเรียนการสอน “HIA ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ (ระดับชาติ นานาชาติ)”
  วิทยากร: นพ.ภูษิต ประคองสาย
  HIA and healthy public policies
 3. หัวข้อการเรียนการสอนประกอบด้วย
  • Overview HIA
  • HIA ใน พรบ. สุขภาพแห่งชาติ
  • หลักเกณฑ์ HIA ฉบับที่ 2
  • การใช้ HIA กับเครื่องมืออื่น ธรรมนูญสุขภาพ สมัชชาสุขภาพ

  วิทยากร: ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
  PPT_HIA

 4. หัวข้อการเรียนการสอน “ขั้นตอนที่ 1 กลั่นกรอง (screening)” ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์การกลั่นกรอง การวิเคราะห์ stakeholder แนวทาง/วิธีการกลั่นกรอง และเครื่องมือ/เทคนิคที่ใช้ในการกลั่นกรอง
  วิทยากร: ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
  PPT_การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
  เอกสารประกอบ- การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ_อ.ปัตพงษ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ HIA online (Module 2)

 1. หัวข้อการเรียนการสอน “ขั้นตอนที่ 2 กำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบ (scoping)” ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์การกำหนดขอบเขต แนวทาง/วิธีการกำหนดขอบเขต และเครื่องมือ/เทคนิคที่ใช้ในการกำหนดขอบเขต
  วิทยากร: ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
  การกำหนดขอบเขตฯ HIA
  บทเรียนการพัฒนาระบบการกำหนดขอบเขตและแนวทาง HIA
 2. หัวข้อการเรียนการสอน “ระบาดวิทยา”
  วิทยากร: นพ.อมร รอดคล้าย
  ระบาดวิทยาและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
  การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ HIA online (Module 3)

 1. หัวข้อการเรียนการสอน “เครื่องมือการประเมินทางสังคม” ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ วิธีการและเครื่องมือเชิงปริมาณ/คุณภาพ
  วิทยากร: ศ.ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
  เครื่องมือการประเมินทางสังคม
 2. หัวข้อการเรียนการสอน “การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์”
  วิทยากร: ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสิ่งแวดล้อม
  เครื่องมือการประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์

 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ HIA online (Module 4)

  1. หัวข้อการเรียนการสอน “การประเมินความเสี่ยง”
   วิทยากร: ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย
   RiskAssessment_อ.วรสิทธิ์
  2. หัวข้อการเรียนการสอน “การประเมินทางวิทยาศาสตร์”
   วิทยากร: ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
   เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์_อ.วิสาข์

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ HIA online (Module 5)

  1. หัวข้อการเรียนการสอน “ขั้นตอนที่ 4 การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (public review) ขั้นตอนที่ 5 การผลักดันเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจ (Influencing) และขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผลโดยสาธารณะ (monitoring and evaluation)” ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์ stakeholder
   แนวทาง/วิธีการ
   วิทยากร: ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
   เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์_อ.วิสาข์
  2. การนำเสนอ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรณีศึกษา การใช้ HIA ในประเทศไทย
   วิทยากร: ดร.เพ็ญ สุขมาก