การประชุมและลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนและการจัดการความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

การประชุมและลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ
เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนและการจัดการความรู้ด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุมสุชน 1-2 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี