ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพครั้งที่ 3/2563
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม สนส ม.อ.1405 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์