ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ครั้งที่ 2/2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุม สจรส.ม.อ 1405 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา