การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop)
ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้อง 1401 อาคาร 1 ชั้น 14 สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยากร : ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 1. แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อระบบสุขภาพ
 2. แนวคิด หลักการประเมินผลกระทบ และระบบการประเมินผลกระทบที่สำคัญ
 3. การประเมินผลกระทบทางสุขภาพในกระบวนการนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ

วิทยากร : อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 1. กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 2. การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 3. ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 4 ขั้นตอน ได้แก่
  • การกลั่นกรอง (Screening)
  • การกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบ (Scoping)
  • การประเมินผลกระทบ (Assessing)
  • การจัดทำร่างรายงาน (Review)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยากร : ดร.เพ็ญ สุขมาก
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 • กระบวนการและขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพโดยชุมชน (Community health impact assessment: CHIA)

วิทยากร : ผศ.ดร.ฐิติวร ชูสง
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 • การประเมินความเสี่ยงในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วิทยากร : ดร.สินาด ตรีวรรณไชย
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 • การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วิทยากร : ผศ.ดร.อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 • การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางสังคมในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยากร : ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 • การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วิทยากร : นพ.อมร รอดคล้าย
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 • การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วิทยากร : ดร.นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 • ตัวชี้วัดสำคัญทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในการทำ HIA

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563
ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน : โรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา


ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน : โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
นำเสนอผลการดูงานในพื้นที่


วิทยากร : ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์
ประเด็นเนื้อหา ประกอบด้วย

 • ขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
  1. การผลักดันสู่การตัดสินใจ (Decision making)
  2. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)