ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุม สจรส.ม.อ. 1405 ชั้น 14 อาคาร 1 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์