มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานวิจัยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 หน่วยวิจัยนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานวิจัยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่