ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้กระบวนการ HIA เพื่อทำปฏิบัติการในพื้นที่และการเขียนบทความวิชาการด้าน HIA วันที่ 26-27 มิย.62