Committees

คณะกรรมการอำนวยการสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประกอบด้วย

 1. รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา                                                  ที่ปรึกษา
 2. ประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ           ประธานกรรมการ
 3. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้                                           กรรมการ
 4. ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา                                                                    กรรมการ
 5. คณบดีคณะแพทยศาสตร์                                                                               กรรมการ
 6. คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                   กรรมการ
 7. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 11 สุราษฎร์ธานี              กรรมการ
 8. ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา                     กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการสำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม           กรรมการ
 10. ดร.เพ็ญ สุขมาก                                                                                            กรรมการและเลขานุการ
 11. นางสาวสุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานสถานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ประกอบด้วย

 1. ดร.เพ็ญ สุขมาก                                                                                           ประธานกรรมการ
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ                                                        กรรมการ
 3. ดร.ซอฟียะห์ นิมะ                                                                                         กรรมการ
 4. ดร.กุลทัต หงส์ชยางกูร                                                                                 กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา                                                   กรรมการ
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย                                                   กรรมการ
 7. ดร.ดุษฎี หมื่นห่อ                                                                                          กรรมการ
 8. นางสาวสุวภาคย์ เบญจธนวัฒน์                                                                      กรรมการและเลขานุการ
 9. นางสาวซูวารี มอซู                                                                                        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ