อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ “Manuscript Writing Camp” วันที่ 9 เดือนกันยายน 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการ

“Manuscript Writing Camp”

วันที่ 9 เดือนกันยายน

ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 09.15 น. กล่าวเปิดการอบรม

โดย ดร.เพ็ญ  สุขมาก

09.15 – 12.00 น. การเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ

– วิธีการเลือกวารสาร

– เส้นทางของบทความวิจัย/บทความวิชาการ จากนักวิจัยถึงการได้รับตีพิมพ์

– เทคนิคสำคัญ วิธีการเขียนบทความวิจัย/บทความวิชาการทางสังคมศาสตร์

– การเลือกแนวทางการเขียน การเล่าเรื่อง และแนะนำวิธีการเขียน

– ปัญหา อุปสรรค จุดอ่อน จากประสบการณ์ในการเขียนบทความวิจัย

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย

12.00 – 13.00  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น. การตรวจสอบเนื้อหา รายละเอียด ข้อมูลสำหรับการเขียนบทความวิชาการของผู้เข้าร่วมอบรม

หมายเหตุ         รับประทานอาหารว่างเช้า เวลา 10.15 – 10.30 น.

รับประทานอาหารว่างบ่าย เวลา 14.45 – 15.00 น.