การประชุม เครือข่ายนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับภาค ภาคใต้ (HIA consortium ภาคใต้) วันที่ 2 สิงหาคม 2561

การประชุมเครือข่ายนักวิชาการด้านการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับภาค ภาคใต้
(HIA consortium ภาคใต้)

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1401 อาคาร 1 ชั้น 14 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

เวลา 9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน โดย เจ้าหน้าที่ สจรส.ม.อ.
เวลา 9.30 – 10.00 น. ชี้แจงรายละเอียดการประชุมฯ
เวลา 10.00-11.00 น. บทบาทของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  (HIA) โดย ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
เวลา 11.00-12.00 น. แนวทางการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการสุชภาพแห่งชาติ (สช.) ในการดำเนินงาน HIA consortium ภาคใต้ และสนับสนุนปฏิบัติการ HIA ในภาคใต้  โดย คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล
เวลา 13.00 -15.00 น. – การประเมิน Need assessment และการจัดทำหลักสูตร HIA

  • พื้นที่ปฏิบัติการ HIA ในสถานวิจัยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (RC) โดย ดร.เพ็ญ สุขมาก