การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 31 ม.ค. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 31 ม.ค. 2561

วิทยากร : ดร.วิสาข์ สุวรรณไพบูลย์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
– การใช้กระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วิทยากร : นายแพทย์อมร รอดคล้าย
– การใช้ระบาดวิทยาและเครื่องมือระบาดวิทยาภาคประชาชน ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

วิทยากร : ผศ.ดร.ภก.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
– ประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ดูงานโรงไฟฟ้าจะนะ อ.จะนะ จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกประชุม HIA Intensive Workshop