การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 29 ม.ค. 2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Intensive Workshop) วันที่ 29 ม.ค. 2561
หัวข้อ Workshop
วิทยากร อ.สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

 • กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 • การมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
 • ขั้นตอนกระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
  – การกลั่นกรอง (Screening)
  – การกำหนดขอบเขตแนวทางการประเมินผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping)
  – การประเมินผลกระทบ (Assessing)
  – การทบทวนร่างรายงานโดยสาธารณะ (Public Review)

ดาวน์โหลดเอกประชุม HIA Intensive Workshop