รายละเอียดโครงการ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ ทดสอบโครงการปี60
ชุดโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะทำงาน ?
พี่เลี้ยงโครงการ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 23 พฤษภาคม 2560 - 23 พฤษภาคม 2560
งบประมาณโครงการ 0.00 บาท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย (คน) 0
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย

 

พื้นที่ดำเนินการ
จังหวัด ปัตตานี
ผู้ดำเนินการติดตามสนับสนุนโครงการ
  • Ae_sutthiphongAe_sutthiphong (Owner)
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
รวมงบประมาณ 0.00
สถานภาพโครงการ กำลังดำเนินโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ / ตัวชี้วัด / การดำเนินกิจกรรม

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ / เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ

วัตถุประสงค์โดยตรง

เพื่อ....

วัดได้จาก.....

กิจกรรมหลัก

ชื่อกิจกรรมหลักงบประมาณ
(บาท)
กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
กิจกรรม
(ครั้ง)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
(ครั้ง)
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ทดสอบ 1,000.00 4 2 200.00 1 100.00
12 เม.ย. 60 ประชุม 1 4 100.00 100.00
30 เม.ย. 60 ประชุม 2 4 100.00 -
2 จัดเวทีร่วม.... 1,000.00 1,000 1 1,000.00 - -
22 เม.ย. 60 จัดเวทีนำเสนองาน 1000 1000.00 -
รวม 2,000.00 1,004 3 1,200.00 1 100.00

คำเตือน : งบประมาณของกิจกรรมหลัก (2,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมย่อย (1,200.00 บาท)

คำเตือน : งบประมาณของโครงการ (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณของกิจกรรมหลัก (2,000.00 บาท)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Ae_sutthiphong Ae_sutthiphong เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 11:28 น.