ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน

แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อัตราค่าลงทะเบียน

 

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอผลงานวิชาการ) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 1,000 บาท/คน) หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 1,500 บาท/คน)
อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน (รับคะแนนหน่วยกิจ CNEU ต้องเข้าร่วมงานครบทั้ง 3 วัน)  (อัตรา 3,000 บาท/คน) (อัตรา 3,000 บาท/คน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายรวม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และกระเป๋าเอกสารตลอดการประชุม

การชําระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี สจรส.ม.อ. บริการวิชาการ เลขที่บัญชี 565-439932-2
ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่ << แจ้งชำระค่าลงทะเบียน >>

หมายเหตุ :

การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทางสถาบันได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินโดยยึดวันที่ในเอกสารการชําระเงินเป็นสําคัญ
การลงทะเบียนผ่านทางระบบเว็บหากท่านไม่ได้รับการตอบกลับ กรุณาติดต่อยืนยันการลงทะเบียนที่ คุณสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ เบอร์โทรศัพท์ 074-282900 หรือ 084-0581724

[weforms id=”843″]