ลงทะเบียนนำเสนอผลงานวิชาการ

แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อัตราค่าลงทะเบียน

สำหรับบุคคลทั่วไป ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 2,500 บาท/คน) หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560  (อัตรา 3,000 บาท/คน)
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560 (อัตรา 1,500 บาท/คน)  หลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2560  (อัตรา 2,000 บาท/คน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายรวม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง กระเป๋า และเอกสารตลอดการประชุม สำหรับวันที่ 28 มีนาคม 2561 เท่านั้น
การชําระค่าลงทะเบียน
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี สจรส.ม.อ. บริการวิชาการ เลขที่บัญชี 565-439932-2
ส่งหลักฐานการชําระเงินมาที่  << แจ้งชำระค่าลงทะเบียน >>

หมายเหตุ :

  1. การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อทางสถาบันได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินโดยยึดวันที่ในเอกสารการชําระเงินเป็นสําคัญ
  2. การลงทะเบียนผ่านทางระบบเว็บหากท่านไม่ได้รับการตอบกลับ กรุณาติดต่อยืนยันการลงทะเบียนที่ คุณสุไหลหมาน เบ็ญดูสะ  เบอร์โทรศัพท์ 074-282900 หรือ 084-0581724

[weforms id=”826″]