หัวข้อวิจัยที่เปิดรับ

เปิดรับบทคัดย่อ 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพ (Social determinants of Health)

1.1   สุขภาวะด้านอาหารและโภชนาการ
1.1.1         ความมั่งคงทางอาหาร/อาหารปลอดภัย/คุณภาพอาหาร/อาหารพอเพียง/เกษตรอินทรีย์
1.1.2         โภชนาการแต่ละช่วงวัย
1.1.3         การคุ้มครองผู้บริโภค

1.2   การจัดการภาวะคุกคามและปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
1.2.1         การจัดการป้องกัน ฟื้นฟูภาระโรคจากยาเสพติด เหล้า บุหรี่  อุบัติเหตุ จากการประกอบอาชีพ (อาชีวอนามัย) และภัยพิบัติ
1.2.2         สถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้

1.3   การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (Community Health System)
1.3.1         ชุมชน  ท้องถิ่น น่าอยู่
1.3.2         การจัดการสุขภาวะ โดยชุมชน/อปท.

1.4 สุขภาวะภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1.4.1      การแพทย์วิถีอิสลาม

กลุ่มที่ 2 ระบบบริการสุขภาพ (Health Services)

2.1   ด้านการแพทย์และสาธารณสุข
2.1.1         ระบบบริการสุขภาพ
2.1.2         ระบบสุขภาพชุมชน
2.1.3         การจัดการเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District health system)
2.1.4         ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
2.1.5         การพัฒนาคุณภาพบริการ/Patient safety
2.1.6         การส่งเสริมสุขภาพ
2.1.7         การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ
2.1.8         ระบาดวิทยา
2.1.9         สุขภาพจิต
2.1.10     การพยาบาลชุมชน/อาชีวอนามัย
2.1.11     การจัดการระบบสุขภาพเขตเมือง
2.1.12     อนามัยสิ่งแวดล้อม

2.2   การบริหารด้านการเงิน การคลัง ด้านสุขภาพ
2.2.1         หลักประกันสุขภาพ
2.2.2         Payment mechanism
2.2.3         ต้นทุนหน่วยบริการ

2.3   การจัดการสุขภาพในประชากรกลุ่มเปราะบาง
2.3.1         กลุ่มเด็ก เยาวชน /กลุ่มผู้หญิง /กลุ่มวัยทำงาน/กลุ่มผู้สูงอายุ /กลุ่มผู้พิการ /กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/กลุ่มผู้ใช้แรงงาน

2.4   การจัดการข้อมูล /การสื่อสารด้านสุขภาพ/การจัดการสารสนเทศ

กลุ่มที่ 3 ด้านนโยบายสาธารณะและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ

3.1 การพัฒนานโยบายสาธารณะ
3.1.1       สมัชชาสุขภาพ
3.1.2         ธรรมนูญสุขภาพตำบล
3.1.3         กองทุนสุขภาพท้องถิ่น

3.2      การประเมินผลกระทบและด้านสิ่งแวดล้อม
3.2.1         การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
3.2.2         การปะเมินผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน
3.2.3         การประเมินผลกระทบทางสังคม
3.2.4         การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
3.2.5         การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3.2.6         การประเมินยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม
3.2.7         การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.2.8         พลังงานทางเลือก
3.2.9         การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

3.3      ด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง