กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4
วันที่ 5 ถึง 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เปิดรับการลงทะเบียนเพื่อส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ทางเว็บไซต์ 1 มีนาคม – 15 กรกฏาคม 2562
แจ้งผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ 30 กรกฎาคม 2562
กำหนดส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับแก้แล้วพร้อมไฟล์นำเสนอ 2 สิงหาคม 2562
กำหนดการนำเสนอบทความวิชาการ 5 สิงหาคม 2562
กำหนดการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดทำ proceeding 30 สิงหาคม 2562
กำหนดการเผยแพร่ proceeding ทางเว็บไซต์ 30 กันยายน 2562