รายชื่อผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการ

ชื่อ-นามสกุลหน่วยงานอาชีพ/ตำแหน่งชำระค่าลงทะเบียน
ดร.ดุริยางค์ วาสนารพ.กาญจนดิษฐ์รับราชการชำระแล้ว
ทพ.ภานุศักดิ์ อินทสะโรกลุ่มงานทันตกรรม รพ.ระนองรับราชการชำระแล้ว
นางรัชนีกร ถิรตันตยาภรณ์โรงพยาบาลถลางรับราชการชำระแล้ว
นายเกรียงยุทธ ก้อนทองโรงพยาบาลอ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยารับราชการชำระแล้ว
ทพญ.วลัยพร อรุณโรจน์โรงพยาบาลบางกล่ำรับราชการชำระแล้ว