ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือผลการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่  และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ต่อไป