หน่วยงานร่วมจัด

– สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส)
– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี 
– สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา 
– สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
– กระทรวงสาธารณสุข