ผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน 1,200 คน  ประกอบด้วย
– ภาคีพันธมิตรจาก กลุ่ม องค์กร หน่วยงาน ทั้งประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน อาสาสมัคร รวมทั้งหน่วยงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่มีบทบาทหน้าที่ ศักยภาพ และสนใจในการสร้างเสริมสุขภาพในประเด็นปัญหาหลักของภาคใต้
– หน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ และท้องถิ่น  ตลอดจนนักการเมืองทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
– สื่อมวลชนส่วนท้องถิ่นและส่วนกลาง
– นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลผู้สนใจทั่วไป