วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลการประเมิน รวบรวม สถานการณ์ และการจัดการความรู้ด้านสุขภาพของภาคใต้สู่ภาคีเครือข่ายพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงนโยบาย
2. เพื่อสร้างกลไกระดับภาค ในการเรียนรู้ ขยายผลกิจกรรมด้านสร้างเสริมสุขภาพ และการเชื่อมประสาน บูรณาการ  และขยายเครือข่าย ภาคีพันธมิตรสร้างเสริมสุขภาพในภาคใต้
3. เพื่อการเรียนรู้ ขยายผล กิจกรรมงานด้านเสริมสุขภาพยกระดับ การดำเนินงานการจัดการด้านสุขภาวะของพื้นที่ในการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก จนนำไปสู่การพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
4. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลสนใจทั่วไปได้ผลิตและเผยแพร่และนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพในเวทีสาธารณะ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานและเพื่อความก้าวหน้าต่อไป