ความสำคัญ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) เป็นหน่วยงานอิสระกลางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน้าที่หลักในการกำหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ สำหรับการแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกลไกในการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพ ระดับมหภาคในเชิงสหวิทยาการ ที่เข้มแข็งและมีความต่อเนื่องของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และจากชุมชนตลอดจนการบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในมิติสาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อเอื้อต่อการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย

ที่ผ่านมา สจรส.ม.อ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานความร่วมมือกับองค์กร ภาคี เครือข่าย ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ในการสนับสนุน โครงการและกิจกรรมเพื่อร่วมพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยในทุก ๆ ปี จะมีการจัดงาน“สร้างสุขคนใต้” ปีละครั้ง โดยครั้งล่าสุดจัดงานสร้างสุขคนใต้ ไปเมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ภายใต้ชื่องาน เวทีสานงานเสริมพลังร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ความมั่นคงทางสุขภาวะวาระสร้างสุขของฅนใต้โดยมีกลุ่มเป้าหมายจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน

สำหรับในปี พ.ศ.2561 สจรส.มอ.มีความประสงค์ที่จะขยายเครือข่ายการทำงาน และเพิ่มความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการผลักดัน ยกระดับผลการดำเนินงานปฏิบัติการด้านสุขภาวะในพื้นที่ไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะมากขึ้น โดยใช้กลไกและเครื่องมือทางวิชาการเป็นฐานในการทำงานร่วมกัน ในปี พ.ศ.2561 จึงได้บูรณาการการจัดงานสร้างสุขคนใต้ ร่วมกับการประชุมวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพ” (Innovation of Health promotion)กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อที่หลากหลาย โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับประเทศมาเป็นวิทยากรนอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการจัดนิทรรศการ การประชุมห้องย่อยตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ มีการประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยของบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลสนใจทั่วไป