ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปี 2562

“สานพลังการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี