สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการที่มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล สามารถรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ ต้องเข้าร่วมงานครบทั้ง 3 วัน คือ วันที่ 28-30 มีนาคม 2561

สำหรับผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิชาการที่มีใบประกอบวิชาชีพทางการพยาบาล สามารถรับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ และต้องเข้าร่วมงานครบทั้ง 3 วัน คือ วันที่ 28-30 มีนาคม 2561