ประกาศแจ้งรายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติครั้งที่ 3

รายชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3

ชื่อ-นามสกุลหัวข้อวิจัยอาชีพหน่วยงานสถานะบทคัดย่อชำระค่าลงทะเบียน
นางสาวจันทรวดี สพานทองการพัฒนาและประเมินผลการใช้โปรแกรมการพยาบาลในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้ดูแลผู้ป่วยสูงอายุระยะย้ายออกจากหอผู้ป่วยวิกฤตไปยังหอผู้ป่วยสามัญนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วชำระเงินแล้ว
นางสาวยุภา สมบูรณ์รูปแบบการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการอิสลามในชุมชนต่อเยาวชนมุสลิมที่ติดสารเสพติดชนิดที่มีกระท่อมเป็นส่วนผสม กรณีศึกษา: ชุมชนมุสลิม จังหวัดกระบี่นักวิชาการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวนิช์ชาพัส จันทร์สุขศรีการรับรู้ความเจ็บป่วยและการเผชิญปัญหา: มุมมองของผู้ที่เป็นอะโครเมกาลีนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วชำระเงินแล้ว
นางสุทธิลักษณ์ แก้วบัณฑิตย์Sustainability of Healthy Community Development Projects : A Case study in Three Projects, Phatthalung Provinceนักศึกษาสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ สจรส.ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวแสงทิพย์ ลีลากานต์ผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงระหว่างการส่งต่อตามแนวคิดการช่วยชีวิต ผู้บาดเจ็บขั้นสูงโดยบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งแล้วชำระเงินแล้ว
นางสาวนิยตา รักษะโบ๊ะSocial Outcomes Assessment for The Standard of Behavioral Modification Drug Camp: A Case Study of Satun Provinceนักศึกษาสถาบันการจัดการระบบสุขภาพส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวปริยาภรณ์ บุญเรืองPaticipation Model of Local Government in Referral System, Songkhla Province.นักศึกษาสถาบันการจัดการระบบสุขภาพส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาววิไลลักษณ์ เดชาสิทธิ์The Development of Thai Traditional Medicine Service Model in Thai Traditional Medicine Hospital of Educational Institutes :A Case Study of Traditional Thai Medicine Hospital, Prince of Songkla University.นักศึกษาสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวญานิกา ศักดิ์ศรีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อตำแหน่งผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัดนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรส่งแล้วชำระเงินแล้ว
นางสาวนุจรี พาณิชย์เจริญรัตน์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพช่องปากและสภาวะสุขภาพช่องปากของพลทหารในค่ายเสนาณรงค์นักศึกษาภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วชำระแล้ว
นางเกศรา ประเสริฐจิตข้าราชการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองยังไม่ส่งรอชำระเงิน
นางสาววิลัยวรรณ มากมีปัญหาและอุปสรรคในการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการสื่อสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยที่ใส่ท่อ ช่วยหายใจ ในหอผู้ป่วยวิกฤตนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วชำระเงินแล้ว
ผศ.ดร.วิมลมาลย์ ศรีรุ่งเรืองการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืนโดยการเจริญสติ: กรณีศึกษาในกลุ่มนาข้าวอินทรีย์คูหาใต้ จังหวัดสงขลาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วรอชำระเงิน
อ.ดร. พงศกร ศุภกิจไพศาลสวนสาธารณะ ต้นไม้ในเมือง และสุขภาพมนุษย์ที่มากกว่าอากาศบริสุทธิ์กับการออกกำลังกายพนักงานราชการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่งแล้วชำระเงินแล้ว
นายนัทธปราชญ์ นันทิวัฒน์กุลการลงทุนสร้างความสุขสำหรับบุคลากรกับผลิตภาพในการทำงาน
(Investment for staffs’ happiness and work productivity)
อาจารย์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งแล้วรอชำระเงิน
น.ส.พิมพลักษณ์ ไชยเศรษ“ พฤติกรรมการอยู่ก่อนแต่ง การแต่งงาน ความเชื่อเรื่องพรหมจารี ”
ปรากฏการณ์ทางสังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน
ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามส่งแล้วรอชำระเงิน
ดร.ภก.คชาพล นิ่มเดชการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลจากนโยบายสู่การปฏิบัติข้าราชการกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวจิราวรรณ คล้ายวิเศษการดูแลตนเองเพื่อควบคุมความดันโลหิตในขณะตั้งครรภ์: แนวคิดการวิจัย การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และผลลัพธ์อาจารย์พยาบาลสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวณัฐธิดา มาลาทองEmergency Medical Service System on Falls Among the Elderly: A Literature Reviewผู้ช่วยวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กระทรวงสาธารณสุขส่งแล้วรอชำระเงิน
ฉัตรติมา คัมภีรคุปต์Intention of Safety Driving Behaviors Among Motorcycle Injuried Clientsนักศึกษาปริญญาโทคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ส่งแล้วชำระแล้ว
นางสาวศรวณีย์ ทนุชิตการประเมินโครงการนำร่องการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ผู้ช่วยวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)ส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวลัดดา ธรรมการัณย์การศึกษาการเจ็บป่วยจากการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาล กรณีศึกษาการป่วยเป็นผิวหนังอักเสบจากหมัดกัดข้าราชการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค
ส่งแล้วชำระแล้ว
นายดนัย ชินคำสถานการณ์การใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินของกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศไทยผู้ช่วยวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)ส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวศรวณีย์ ทนุชิตข้อเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ที่พลัดตกหกล้มในประเทศไทยผู้ช่วยวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)ส่งแล้วรอชำระเงิน
ทพ.วรวิทย์ ใจเมืองการประเมินมาตรฐานบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครข้าราชการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองส่งแล้วชำระแล้ว
นางสาวปราณี เทพไชยอุบัติการณ์การเกิดแผลกดทับและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลกดทับในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดนักศึกษาป.โทคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวเสาวนีย์ หะยีอุมาบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามองค์ประกอบUCARE ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอในอำเภอนำร่อง (อำเภอหาดใหญ่อำเภอนาทวีและอำเภอสทิงพระ) จังหวัดสงขลานักศึกษาป.โทสถาบันการจัดการระบบสุขภาพส่งแล้วรอชำระเงิน
นางสาวมุกมีนะฮ์ ดาโหะการประเมินสมรรถนะในการจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพของอำเภอสะบ้าย้อย โดยใช้กรอบการประเมิน PRISMนักศึกษาป.โทสถาบันการจัดการระบบสุขภาพส่งแล้วรอชำระเงิน
ต่วนบีรนี ดาราหมานเศษModel of Participation for Pulmonary Tuberculosis Prevention and Control by Community Participation Process at Khlongkhud Sub-district, Muang District, Satun .นักศึกษาป.โทสถาบันการจัดการระบบสุขภาพยังไม่ส่งรอชำระเงิน
ว่าที่ ร.ต.หญิงฐิตาพร แก้วเอียดInformation system management on food safety : case study of vegetable and fruit, Songkhla Provinceนักศึกษาป.โทสถาบันการจัดการระบบสุขภาพยังไม่ส่งรอชำระเงิน